USŁUGI Z ZAKRESU BHP

Outsourcing w BHP

Stała współpraca w zakresie BHP, poprzez powierzenie nam wykonywania zadań służby BHP. Wybór takiej formy współpracy pozwala Państwu przede wszystkim na obniżenie kosztów związanych z działaniami bhp - zatrudnienie pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami jest zdecydowanie droższe niż zlecenie nadzoru zewnętrznej firmie. W ramach stałej współpracy przejmujemy również część Państwa obowiązków względem bhp, co pozwala Państwu zaoszczędzony czas wykorzystać na inne działania. Kolejne atuty to elastyczna forma współpracy, rzetelna i profesjonalna obsługa, działania ukierunkowane na osiągnięcie wymaganego efektu.


W ramach Outsourcingu zapewnimy:


 • regularne przeprowadzanie kontroli stanu bhp
 • sporządzenie i przedstawianie okresowych analiz stanu bhp,
 • przeprowadzanie szkoleń bhp,
 • doradztwo w zakresie metod organizacji pracy, stosowania przepisów i zasad bhp oraz zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • opracowywanie stanowiskowych instrukcji bhp
 • prowadzenie postępowań wypadkowych i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • współpracę z zewnętrznymi organami kontroli
 • innye wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  (D. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Przeprowadzamy niezbędne czynności w zakresie postępowania powypadkowego dla wypadków przy pracy,

wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy,

wypadków osób niebędących pracownikami (umowy cywilno-prawne). Sporządzamy odpowiednią dokumentację dla pracodawcy, organów kontroli oraz GUS-u. Opracowujemy działania prewencyjne.


Ocena Warunków Pracy/Audyty bhp

Przeprowadzamy przeglądy stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, przedstawiamy pracodawcy wyniki przeprowadzonych kontroli i propozycje planów naprawczych. Sporządzamy roczną/okresową analizę stanu bhp w zakładzie pracy wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków pracy.


 

Instrukcje Stanowiskowe BHP

Opracowujemy i opiniujemy instrukcje BHP w zakresie bezpiecznego wykonywanych prac oraz bezpiecznej pracy z maszynami, urządzeniami

i narzędziami.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Zgodnie z art. 226 KP pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Ważne jest, aby takiej oceny dokonać w sposób prosty, zrozumiały, ale również rzetelny identyfikując wszystkie zagrożenia związane z wykonywaną pracą. Opracowując dla Państwa ocenę ryzyka zawodowego każdorazowo bierzemy pod uwagę indywidualny charakter zakładu pracy, uwzględniając warunki i czynniki występujące na stanowisku pracy. Dobieramy najwłaściwszą metodę oraz sporządzamy pełną dokumentację.


Dokumentacja

Kompletujemy dla Pracodawcy dokumenty w zakresie: opracowywania zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów w zakresie BHP, zakładania dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP (ewidencja i rejestry badań, szkoleń, wypadków, czynników szkodliwych i rakotwórczych), ustalania prac wzbronionych kobietom i młodocianym.

Środki Ochrony Indywidualnej oraz Odzież i Obuwie Robocze

Doradzamy w zakresie doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowujemy indywidualne normy przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.

Obsługa BHP na budowie

Prowadzimy kompleksowy nadzór nad warunkami pracy Inwestora, a także firm podwykonawczych.

W ramach naszych działań przeprowadzamy szkolenia bhp wsród pracowników, dokonujemy kontroli warunków bhp na placu budowy, uprawnień i kwalifikacji pracowników, opracowujemy dokumantację bhp ( IBWR, ocena ryzyka zawodowego...)


Inne

inne usługi w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy.

W celu zamówienia usługi skontaktuj się z nami telefonicznie lub wyślij wiadomość e-mailem albo skorzystaj z formularza kontaktowego. Odpowiemy na każde Państwa zapytanie.

 

USŁUGI Z ZAKRESU PPOŻ

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych.

Instrukcje PPOŻ

opracowywanie ogólnych i szczegółowych instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Audyt PPOŻ

kontrola przestrzegania przepisów PPOŻ

Próbne ewakuacje

przygotowywanie i organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych

Podręczny Sprzęt Gaśniczy

dobór odpowiedniej ilości i rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego dla obiektów.

Doradztwo

w zakresie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

Szkolenia PPOŻ

 

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej dla pracowników

 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, którzy zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej powinni zostać zapoznani z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

 

Szkolenie dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób o których mowa w art. 209¹.⸹1 Kodeksu Pracy – Pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.